Doajvvo-håp

«...jeg er her nå og klarte å komme meg videre fra det, selv om sorgen og skammen sa at jeg ikke klarte det.» Ronja-Katrin Larssen

«...jeg er her nå og klarte å komme meg videre fra det, selv om sorgen og skammen sa at jeg ikke klarte det.» Ronja-Katrin Larssen

26. oktober

Forestilling

Hennes mor var en av 11 som stod frem, når det kom lys på saken i sommeren 2016. Her er forestillingen som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arven mellom mor og datter. Dette er fortellingen om hvordan hun velger å leve. Vi følger hennes musikalske reise, fra mørke til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil. Her følger vi veien hun går, fra angst og anger til Doajvvo – håp.

Altese tjidtjie lij akte dejstie 11 mij våajnoes sjïdti gosse tjoevkese aamhtesasse bïejesovvi giesien 2016. Daesnie vuesiehtimmie mij soptseste guktie lea tjeakoesvoeten yörhkesne byjjenidh, aerpesne tjidtjeben jïh daktarå- bpoen gaskem. Daate lea soptsese guktie dïhte veeljie jieledh. Mijjieh altese musihkeles fealadimmiem dåeriedibie, jemhkielistie tjoevkesasse. Haeliedimmien, gyhtjelassi jïh juerien luvhtie. Daesnie geajnoem dåerie- dibie maam vaadtsa, asven jïh saangerdimmien luvhtie Dåajvoen gåajkoe – håp.

Suv ieddne lij akta sijájs lågenanavtas gudi bikusij buktin, gå ássje åvddånbuvteduváj giesen 2016. Dát le vuosádus mij subtsas gåktu le bajássjaddat tjiegosvuoda irkkán, árben iedne ja niejda gaskan. Dát le subtsas mij gåktu sån vállji viessot. Mij tjuovvop suv musikkalasj manov, sjævnnjádis tjuovggaj. Åhtsålimes, gatjálvisájs ja juor- rulimijs. Mij tjuovvop suv gæjnov, balos ja sáŋardimes Doajvvuj – håp.

Film: SeNor
Foto: Bjørn Leirvik

Lávla/tæksta - Sang/tekst: Ronja-Katrin Larsen
Musihke: Elias Martin Ingebrigtsen-Dass
Regijja - Regi: Leammuid Biret Ràvdnà
Dramaturgga - Dramaturg: Cecilia Persson
Gåvvåhàmedibme - Bildedesign: Camilla Drege Arntsen
Jiedna/gåvvå - Lyd/bilde: Ronny Klausen

Ordinære Forestillinger

Verdal

26. oktober 2021

Teaterhuset kl 19.00

Billetter kjøpes i døra