Allaq - dållen gïele

I drømmene samles vi / Nïehkedassesne gavnesjibie

I drømmene samles vi / Nïehkedassesne gavnesjibie

4. februar - 10. februar

Forestilling

Drivhuseffekten utarmer den arktiske naturen og noen må ofres for at andre skal leve.

Somrene ble kalde og tørre. Fisken råtnet i garna og multene tørket på myrene. I mange år kom advarsel etter advarsel, men de nektet å se avgrunnen under føttene. Den arktiske solen brenner et sårbart landskap og tørker ut alt. Det finnes ikke en plante. Ikke et spor. Kun ørken, is og ild.

Folket sulter og man ser ingen annen utvei enn å lede folket til et annet sted. Det blir for vanskelig å ta med seg den gamle senile bestemoren som så vidt kan gå. De velger å etterlate henne alene. Allaq klarer ikke å reise i fra bestemoren. Hun blir igjen og bestemorens kunnskap og erfaring gir dem håp om å overleve. Og så møter hun den store brune bjørnen.

Allaq - dållen gïele er en forestilling flettet sammen av tre arktiske myter fra Alaska, Kalaallit Nunaat (Grønland) og Sápmi.


Sjædtoegåetieeffekte dam arktiske eatnemem nåhkehte jïh naakenh tjuerieh sov jieledem tjeavadidh ihke jeatjebh edtjieh jieledh.

Giesieh jåaskoejin jïh gejhkie sjïdtin. Guelieh viermine mïetskin jïh laadtegh bïekerinie gajhkalostin. Gellie jaepieh vaatnoe vaatnoen minngesne bööti men dah nyöjhkin dam betnehts gïengelem vuejnedh juelkiej nuelesne. Noerhtebiejjie prååsehke eatnemem båalta jïh gaajhkem gajhkalostoe. Ij leah naan sjædtoe. Ij naan gïeje. Ajve saadtestahke, jïenge jïh dålle. Almetjh nealkoeh jïh ij naan jeatjah raeriem vuejnieh goh almetjidie jeatjah sæjjan stuvredh. Fer geerve sjædta dam båeries senijle aahkam meatan vaeltedh mij jallan maahta vaedtsedh. Dah veeljieh dam oktegh laehpedh. Allaq ij buektehth aahkeste vuelkedh. Dïhte baatsa jïh aahkan daajroe jïh dååjrehtimmie dejtie håhkoem vedtieh bïerkenidh. Jïh dle dom stoerre provne duvriem råaka.

Mijjieh tjåanghkan baerkieldibie golme arktiske mytah Alaskeste, Kalaallit Nunaatistie jïh Saepmeste.

Forestillingen tekstes både fra norsk til sørsamisk og sørsamisk til norsk.

Manuse/Manus Cecilia Persson
Bïhkedæjja/Regissør Peter Oskarsson
Hammodæjja jïh vaarjoeh / Scenograf og kostymedesign Peter Holm
Musihke / Komponist Frode Fjellheim
Tjoevke / Lysdesign Per Sundin
Svîhtje jïh Dorjehtæjja / Koreograf og skuespiller Camilla Therese Karlsen
Dorjehtæjjah / Skuespiller Ingá Marjá Sarre
Dorjehtæjjah / Skuespiller Stein Bjørn
Dorjehtæjjah / Skuespiller Trond Peter Stamsø Munch
Dorjehtæjjah / Skuespiller Mary Sarre
Dorjehtæjjah / Skuespiller Tore B. Granås
Gåarojeh / Kostymemakere Berit Haltvik With og Solveig Stoltz
Maaske / Mask Maren Togstad
Maskemaker Leo Thörn
Dekor og rekvisitt Lars Daniel Hjelde, Håvard Enes, Jørgen Sellevold, Freydis Ravn
Dorjejeh/Produsenter Marte Grande Tachezy, Marianne Siljuberg, Siri Børs Lind
Regiassistent og inspisient Hilde Knedal Andersen
Inspisient Mari Jarstein
Teknisk leder Geir Ola Brattaker
Teknisk Steffen Solberg, Håvard Enes, Geir Marvin Johansen, Isak Anta Mihkkal Kvitfjell
Buekteme/Marked Yngvild Keilen, Jorunn Vodahl, Tina L. Ulriksborg, Stian Johannessen og Kulturmeglerne
Forestillingsfoto Øyvind Malum
Filme/Film Dan Jåma
Gïeledeajvoehtimmie jïh rååresjimmie/Språklig bearbeidelse og konsultasjon Unni Steinfjell
Staaranlohkeme teateretjaalegidie/korrekturlesning teatermanus Ole Henrik Magga, Lajla Matsson Magga
Jarkoestæjja sveerjengïele - daaroengïele / Oversetter svensk - norsk Ingeborg Eliassen
Jarkoestæjja/Oversetter markedsføring Ellen Bull Jonassen
Jarkoestæjja daaroengïele - åarjelsaemiengïele / Oversetter norsk - sørsamisk Lena Kappfjell, Sara Marja Magg
Darjojh / Produsert av Åarjelhsaemien Teatere ijh laavenjostosne Turneteaterinie Trööndelagesne
Doedtebeetnegh/Støttet av Bodø2024, Kulturrådet og Trøndelag Fylkeskommune

Ordinære Forestillinger

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.